Sơ đồ tổ chức :


Hội đồng quản trị :

+ Lê Mạnh Đức
Chủ tịch
+ Nguyễn Quốc Đạt Thành viên
+ Mai Văn Tiến Thành viên
+ Nguyễn Văn Lâm 
Thành viên

Ban giám đốc :

+ Nguyễn Văn Lâm Tổng giám đốc
+ Huỳnh Đức Duy Linh Phó giám đốc
+ Nguyễn Thanh Vũ Phó giám đốc

Trưởng phòng ban :

+ Nguyễn Thanh Vũ   
Bộ phận sản xuất
+ Huỳnh Đức Duy Linh Bộ phận thu mua
+ Đặng Thị Minh Tâm   
Hành chánh nhân sự
+ Đoàn Kim Duyên    
Kế Toán
+ Nguyễn Văn Là 
Bộ phận kho vận
+ Nguyễn Tấn Đức Bộ phận bảo trì
+ Võ Văn Phong Bộ phận thương mại
+ Nguyễn Thị Tuyết Phượng Bộ phận KCS